Verslag wijkplatformavond van 23 mei 2018

Voorzitter Nico van de Vliet opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.
Een speciaal welkom voor dhr. Uğur Çete en de vertegenwoordigers van de gemeente Leo Boogerd en Ditty Oegema. Nico vertelt wat over de privacywet en vraagt of iemand bezwaar heeft tegen het maken van foto’s en het vastleggen van e-mail adressen.
Dan is het woord aan dhr. Çete. Volgens hem is het grootste probleem in de wijk de Gerard Doustraat. Daar komt veel agressie en angst voor. Voor het oplossen van deze problemen wordt samengewerkt met verschillende instanties.
Een ander probleem in de wijk is de afvalinzameling op het milieuplein bij het Vincent van Goghplein. Het grof afval wat daar gedumpt wordt is wel afgenomen door het vergroten van de vrije stort limiet bij Twente Milieu van 150 kg naar 500 kg maar er ligt nog dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid klein afval. Om dit probleem aan te pakken zal er toch meer controle en handhaving moeten plaatsvinden.
Het groenonderhoud laat ook nogal wat te wensen over, maar de vraag rijst: is dit een zaak van de gemeente of van de woningstichting? De gemeente heetf nl 150 à 200 ton bezuinigd op het groenonderhoud.
Ten aanzien van leegstaande basisscholen ziet Çete een maatschappelijke bestemming. Wel behoud van gebouwen maar invulling in overleg met belanghebbenden en omwonenden. Bv een leegstaande school verkopen aan een paar maastschappelijke stichtingen. Afbraak kost onnodig veel geld.
Het van Goghplein is een zeer druk winkelcentrum, echt een centrum van de wijk. Op drukke dagen zijn er vaak te weinig parkeermogelijkheden, maar als de mensen bereid zijn wat verder te lopen is er in de directe omgeveing nog plaats genoeg.
Opmerking Helma Weinreder: zij heeft zich bezig gehouden met de problematiek rond de Oost-Europese arbeidskrachten hier. Zij hebben geen eigen onderkomen zoals de Turkse of Molukse gemeenschap. Advies van Çete: geef ze de ruimte. Ze willen wel, maar kunnen of mogen niet. Goede wil/ideeën moeten van 2 kanten komen.
Opmerking: In Almelo is in het verleden gecollecteerd voor de Turkse en Molukse gemeenschap. Iedereen dient zich aan de wet te houden, zonden aanziens des persoons. En ongeacht afkomst, ras, geloof, huidskleur, gender, enz.
Vraag: hoe kan het dat zo weinig allochtone mensen op de wijkplatformavonden komen? We moeten het hier wel samen doen.
Antwoord Çete: de huidige generatie accepteert thans de Nederlandse regels. Maar er zal meer overleg moeten komen tussen de verschillende partijen. Wel belangrijk is dat er deze avond een afvaardiging van de Turkse Jongerenvereniging is. De andere partijen in onze wijk (De Rozentuin en Akar Bahar) zijn niet zichtbaar. Ze zijn wel onderdeel van de wijk maar mengen zich niet. Het ideaal is natuurlijk een goed samenleven van alle partijen.
Vraag: waarom mag er op het van Goghplein geen cameratoezicht komen? De hele stad hangt er vol mee. Antwoord Çete: In de binnenstad betreft het de openbare veiligheid en dan mag het. Op het van Goghplein gaat het om schending van de privacy.
Opmerking: bij het milieuplein op het van Goghplein komt zelfs op zondag een wagen om het illegaal gedumpte afval op te halen. De mensen van Twente Milieu doen dit vrijwillig. Een compliment is hier zeker op z’n plaats.
Aangezien er geen vragen meer zijn bedankt Nico dhr. Çete voor zijn verhaal.
Hierna is het pauze.

Na de pauze stelt Nico 2 mensen van Beter Wonen voor: Elske Alberts en Michel Schoon. Elske is als opvolgster van Corinne Steffens de nieuwe wijkregisseur.
Ook de opvolgster van dhr. Kamst, ex-directeur van Sint Joseph, Claudia Beumer, stelt zich voor en wordt hartelijk welkom geheten.
Mededeling: onderaan de agenda staat vermeld als datum voor de volgende bijeenkomst 24 januari 2018. Dit is natuurlijk een fout. De volgende wijkpatformavond zal worden gehouden op 17 oktober 2018.
Hierna is het woord aan Sylvia Schuite van de gemeente.
Zij vertelt wat over de verkeersproblematiek rond het Vincent van Goghplein en de plannen van de gemeente hier. Hans Veldscholten zou informatie komen geven maar is helaas verhinderd. Er komen diverse kleine en grote aanpassingen en oplossingen. De ideeën die ontwikkeld zijn worden nog verder uitgewerkt. Tussen 9 en 23 juli komt er nog een bijeenkomst voor belangstellenden over de plannen/wijzigingen voor de verkeersproblematiek hier. Hierover vindt afstemming plaats met het bestuur van het wijkplatform.
Dan is het woord aan Leo Boogerd en Ditty Oegema van de gemeente. Lero is planologisch stedenbouwkundige en geeft uitleg over de plannen voor de Heemde. Dit pand staat al geruime tijd leeg. Na een antikraak periode wordt er nu gezocht naar een zinvolle herbestemming. Op 5 maart was er een druk bezochte inloopavond. Het pand zal een nieuwe bestemming krijgen dmv een participatieproces en het moet beslist een meerwaarde voor de wijk hebben.
Er wordt nu een website gemaakt, er komt een schouw voor initiatiefnemers, en samen met de buurt worden ideeën (op basis van randvoorwaarden) geselecteerd. Op 5 maart kwamen er veel ideeën los en nu is het zaak om deze ideeën op papier te zetten. Degenen die het leuk vinden worden uitgenodigd om de ideeën verder uit werken. Er zal ook een jury/commissie in het leven worden geroepen om een en ander te beoordelen.
Een randvoorwaarde is om reële ideeën aan te leveren. Bij evt. verkoop zal het pand marktconform worden verkocht. Een evt. koper moet zich wel realiseren dat het pand voor de wijk behouden blijft. Naar aanleiding van dit verhaal is er een voorstel gekomen om het pand af te breken en bij het Rembrandtveld aan te trekken.
Nico bedankt Leo en Ditty voor hun duidelijke uitleg.
Hierna is het woord aan Christien van Wijk. Dit is de laatste keer dat ze hier staat als wijkwethouder, aangezien er na de verkiezingen nieuwe wethouders komen. Elke partij van de nieuwe coalitie levert een wethouder. De coalitie wordt, zoals bekend, gevormd door
CDA, VVD, LAS en CU. Deze 4 partijen zijn nu bezig met het schrijven van een coalitieprogramma. De gemeenteraad wordt nu gevormd door 17 nieuwe leden en 18 “oude’. Van de wethouders zijn inmiddels 2 namen bekend: Eugene van Mierlo en Alex Langius (deze blijft dus). Christien zal de politiek verlaten en haar oude beroep weer oppakken. Tijdens deze avond neemt ze dan ook afscheid van het wijkplatform.
Er komt nog wel een officieel afscheid van de gemeente. Deze zal plaatsvinden op 22 juni as.
Overige mededeling van Sylvia: Naast de Compaan zijn inmiddels nieuwe schommels geplaatst. Men is nog bezig met een hondenuitlaat. De moestuin aan de Maardijk bestaat niet meer. Naar een nieuwe invulling wordt nog gezocht. Op het Rembrandtfiësta zal het wijkplatform zich presenteren in nieuwe T-shirts en met een eigen tent. Deze tent is geschonken door Beter Wonen.
Elske Alberts deelt nog mee dat de flat aan de Jacob Ruysdaelstraat hoek Gerard Doustraat zal worden verduurzaamd.
Verenigingszaken: Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende bestuursleden aftredend:
Helma Weinreder = herkiesbaar
Hans Bijker = herkiesbaar
Jan Aaldenberg = herkiesbaar onder voorbehoud
Alle aanwezigen stemmen met de herverkiezing in.
Kascontrole: Er is een kascontrole geweest en kascommissie, bestaande uit Guus Verwers en Henk Jansen, stelt voor de penningmeester (en dus het bestuur) decharge te verlenen.
Guus Verwers gaat na 2 jaar de kascommissie verlaten. Betty Moelard meldt zich aan, zodat volgend jaar de kascontrole zal bestaan uit Henk Jansen en Betty Moelard.
Werkgroepen:
Verkeer en Milieu: Er zijn geen nieuwe zaken te melden. Het wachten is op de uitvoering van
de plannen van de gemeente.
Rembrandtfiësta: Deze gaat door op 30 juni. Wel een oproep voor meer vrijwiligers.
Christien van Wijk meldt zich spontaan als vrijwiliger.
Almelooose Cuyp: De zandbak is vorig jaar aangepast.
Aangezien er niets meer aan de orde is en er geen vragen meer zijn sluit Nico de bijeenkomst en nodigt iedereen uit voor een na praatje onder het genot van een drankje.

Total Page Visits: 578 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.