Verslag wijkplatformavond van 22 mei 2019

Voorzitter Nico opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. De
eerste spreekster van de avond Patricia Pol, die, sinds vorig jaar, als
fractievoorzitter van Forum voor Rechts in de gemeenteraad zit. Zoals de naam
al zegt ligt bij Forum voor Rechts de nadruk op het rechtse gedachtengoed,
waarbij echter zorg en armoedebestrijding ook speerpunten van haar partij
zijn. Ze ziet met stijgende verontwaardiging hoe onze normen en waarden
verkwanseld worden door de politiek ism de media.
Zij gaat zich voornamelijk richten op op vrouwen in Almelo, zodat deze veilig en
onbelemmerd over straat kunnen lopen volgens onze eigen normen en
waarden. Dat betekent een Almelo waar burka’s, hoofddoekjes,
vrouwenbesnijdenis e.d. niet de norm worden. Wat zij voor ogen heeft voor
onze buurt en Almelo is een sfeer, waar de Westerse normen en waarden niet
worden verkwanseld. Het zorgplan van de coalitie van Almelo baart haar
zorgen. Zij vreest dat weer ten koste gaat van de meest kwetsbaren in onze
stad, waar 1 op de 10 gezinnen onder de armoede grens leeft. In Almelo is er
behoefte aan zorg, hoger dan het landelijk gemiddelde. En toch wordt door de
coalitiepartijen flink gesnoeid in de zorgverlening. Dit heeft tot gevolg dat de
familie e.d. het verder maar moeten uitzoeken. Dit kan natuurlijk niet,
aangezien de gemeente de zorgplicht voor onze hulpbehoevenden.
De komende 3 jaar zal bij Patricia dan ook de focus liggen op het bewaken hier
van. Een ander focus van Forum voor Rechts is veiligheid en handhaving. Indien
dit goed wordt aangepakt is verloedering en onveiligheid een gevolg.
Een laatste aspect is het toezien op de integriteit en onpartijdigheid bij
beslissingen van het college van B en W. Er worden door burgers nl soms
klachten geuit, die wel serieus moeten worden genomen.
Vraag: hoe ziet de toekomst er uit voor de Ossenkoppelerhoek en andere
wijken? Antwoord: ik maak mij met name zorgen over de toenemende
islamisering (hoofddoeken, burka’s e.d.).
Vraag: De armoedegrens in Almelo is aan het stijgen. Hebt u enig idee hoe dit
komt? Antwoord: ik ben voorstander van een harde aanpak. Bij niet willen
werken ook geen recht op bijstand. Uitzonderingen natuurlijk voor mensen die
niet kúnnen werken.
Vraag: U hebt een aantal zaken genoemd die haar storen. Wat is daar direct
aan te doen? Antwoord: allereerst goede voorlichting op scholen geven. En in
heel Nederland gelijke rechten voor mannen én vrouwen.
Ook wil zij graag meer politie op straat, dit is belangrijk voor goede handhaving.
Er komt een pilot voor 3 locaties van milieueilanden waar proeven worden
genomen met camera’s.
De voorzitter bedankt Patricia en overhandigt haar een presentje.
Dan is het woord aan wethouder Arjen Maathuis. De aandacht voor het verkeer
is thans toegespitst op het Vincent van Goghplein.
De Windmolenbroeksweg is vanaf het waterschapsgebouw vaak een racebaan.
Men is nu bezig met het vervangen van de verlichting in de lantaarnpalen voor
ledverlichting. Op een groot aantal plaatsen blijkt de weg niet goed te zijn
uitgelicht. Rond het van Goghplein zijn de knipperlichtjes bij de zebrapaden
rond het van Goghplein inmiddels geplaatst. Voor het van Goghplein en de
Windmolenbroeksweg zijn verkeerskundige aanpassingen nodig, alleen het
benodigde geld hiervoor ontbreekt. Geprobeerd wordt het op de agenda te
plaatsen voor 2020. Ook de parallelweg van de windmolenbroeksweg aan de
westzijde levert veel problemen op. Vooral bij het halen en brengen van
kinderen van de basisschool aldaar. Voorstel: neem contact op met de school
en de ouders moeten er ook op worden aangesproken.
Vraag: bij het overleg voor de plannen met de Schoolstraat zijn er geen notulen
gemaakt. Waar moet/kan men zijn recht halen als er afspraken niet worden
nagekomen? In de Schoolstraat verdwijnen 23 parkeerplaatsen, terwijl er nu al
te weinig zijn. Deze plannen staan echter nog niet vast. Wel is het een feit dat
men de parkeernormen van nu niet kan toepassen op de woningen die er
staan. Deze zijn nl gebouwd in een tijd waarin andere parkeernormen golden.
Op 28 mei is er weer een infoavond over de Schoolstraat.
Bij de opening van het Rembrandtfiësta zal Arjen niet aanwezig zijn.
Wethouder Martin van Rees is de vervanger.
Dan is het tijd voor verenigingszaken. Bestuursverkiezingen: aftredend zijn
Mary Schumer en Jan Aaldenberg. De voorzitter staat stil bij de vele activiteiten
die Mary op haar conto heeft staan. Hiervoor heeft zij een paar jaar geleden
ook een lintje mogen ontvangen. Ook Jan Aaldenberg heeft in het wijkwerk en
vele andere activiteiten zijn sporen wel verdiend. Beiden wordt een pen met
inscriptie overhandigd. Mary en Jan danken de voorzitter en de aanwezigen
voor het in hen gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.
Ook aftredend maar wel herkiesbaar zijn Fred Kobes en Jan Telussa. Zij worden
eenstemmig herkozen. Tevens zijn er 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur
van het wijkplatform, nl. Johan de Ruiter en Wim Kuiper. Ook zij worden met
algehele instemming gekozen.
Rembrandtfiësta: indien er geen nieuwe bestuursleden/vrijwilligers komen
gaat het Rembrandtfiësta volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet door .
Hierna is het pauze.
Na de pauze wordt verder gegaan met verenigingszaken. Kascontrole: De
kascommissie bestond uit Betty Moelard en Henk Janssen. Zij hebben de kas
gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen voor de penningmeester en het
bestuur decharge te verlenen. Aftredend lid van de kascommissie is Henk
Janssen. Nieuw lid is Jan Aaldenberg.
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd met dank aan de
notulist.
Zomeractiviteiten: Deze zijn voor kinderen die zelf niet op vakantie kunnen. De
activiteiten zijn wijkbreed en voor alle leeftijden. De zomeractiviteiten vinden
plaats in de weken 29, 30 en 31. Diverse ondernemers nemen deel in dit
geheel. Handan doet een oproep voor nieuwe vrijwilligers voor het
Rembrandtfiësta. Het zou zonde zij als dit noodgedwongen moet stoppen.
De 2 enig overgebleven bestuursleden kunnen het niet meer alleen aan.
Dan is het woord aan Ruben Baas van St. Joseph over energietransitie.
De aanleiding en oorzaak hiervan is het Klimaatakkoord Nederland 2018.
In 2030 moeten 1,5 miljoen huizen verduurzaamd zijn en in 2050 7 miljoen.
Bovendien moeten de woningen dan CO2 neutraal zijn met een gemiddeld
energielabel B. Bij St. Joseph en Beter Wonen is het gemiddelde energielabel C.
Mogelijkheden zijn groen gas (biogas/waterstof), all electric (warmtepomp),
warmtenet (biomassa) en geothermie-aardwarmte (temperatuur hoog – laag).
De huurwoningen van STJA moeten in 2028 grotendeels een schilisolatie
hebben (gevels, daken, vloer). Dan is het woord aan Peter van de Hout van
Beter Wonen. Daar bestaan de verduurzamingsactiviteiten uit: betaalbare
woningen ( max. € 570 huur), asbestsanering, verhoging energielabels.
De werkzaamheden zijn: dubbel glas, vervanging kozijnen, nieuwe cv ketels en
zonnepanelen bij grondgebonden woningen. De uiteindelijke gevolgen voor de
bewoners zijn meer wooncomfort, (passende) huurverhogingen/lagere
woonlasten, enz. Men heeft dan wel 14 dagen overlast.
Vraag: wordt er rekening gehouden met levensloopbestendigheid? In de
Gerard ter Borchstraat wel. Daar gaat men nl van de (zeer kleine) woningen
seniorenwoningen maken door er o.a. een verdieping op te zetten.
Vraag: Wanneer gaat STJA de flats aan de Rembrandtlaan opknappen?
Deze woningen zijn slecht geïsoleerd, met asbest, koud. De laatste 10 jaar is er
niets meer aan gedaan. STJA zal dit uitzoeken en zonodig actie ondernemen.
STJA is nu met een inhaalslag bezig. Erika Norder zal de klachten inventariseren
en doorsturen.
Vraag: Wordt er nog gedacht aan een overlastvergoeding of –compensatie?
Antwoord: daar wordt aan gewerkt.
Vraag: in de Klimopstraat mag in de nieuwe kozijnen niet geboord worden. Wat
te doen met Luxaflex e.d.? Hiervoor is eventuele compensatie mogelijk.
Vraag: Hoe zit het met de particuliere sector? Antwoord: dit wordt nog
uitgezocht.
Aangezien er geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de avond en bedankt de
beide sprekers van de woningstichtingen. Tevens bedankt hij iedereen voor de
aanwezigheid en zijn of haar inbreng.
Hij nodigt iedereen uit voor een nazit met een drankje.

Total Page Visits: 1758 - Today Page Visits: 2

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.