Verslag wijkavond/jaarvergadering van het wijkplatform Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld

Verslag wijkavond/jaarvergadering van het wijkplatform Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld

Voorzitter Nico van de Vliet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Een speciaal welkom voor Erna Mensen en Kim van der Zee die een presentatie geven over het Sociale Wijkteam. De aanleiding voor deze presentatie is een bijeenkomst van het Armoedepact waar het sociale wijkteam ook vertegenwoordigd was.

De dames Mensen en van de Zee vertegenwoordigen 2 wijken, te weten Ossenkoppelerhoek en het Nieuwstraatkwartier. Zij zijn hier werkzaam vanuit de Gemeente. Als er een verzoek om hulp binnenkomt nemen zij contact op met de cliënt. Zonodig wordt ook de wijkagent en/of een zorgverlener ingeschakeld. Eerst komt er een intakegesprek, waarbij ook aandacht besteed wordt aan vroeger, zoals omzien naar elkaar. Als het niet lukt om op korte termijn een afspraak te maken kunnen diverse instanties worden ingeschakeld. Ook wordt dan een wijkcoach ingeschakeld. Tevens wordt er gekeken of er door naasten, bv familie of buren, hulp/bijstand verleend kan worden.

In het wijkcent rum is een wijkkamer waar men koffie kan drinken of bv een spelletje kan doen met andere bezoekers. Dit alles wordt gedaan om de mensen weer op de been te krijgen. Ook koken, bv kleurrijk koken, kan een hulpmiddel zijn. Als dat allemaal niet voldoende is, bv omdat de cliënt dementerend is, kunnen er andere hulpverleners ingeschakeld worden. De tijdsduur van de hulp verschilt per cliënt en kan wel een jaar of langer duren. Het doel van de hulp is om de cliënt weer tot zelfstandigheid te brengen.

Voor hulpvragen zijn 4 zgn intakers beschikbaar, te weten:

Tessa Bosman – tel 06 25653773

Karin Koelen – tel 06 31997583

Renske Wiegerink – tel 06 31136675

Kim van der Zee – tel 06 41348202

Vraag: De wijk is behoorlijk groot. Hoe komt de informatie de wijk in? Antwoord: Dit kan via een wijkkrant, website, enz. De cliënt wil wel graag weten waar hij/zij naar moet voor hulp. Ook kan, indien gewenst, de woningstichting worden ingeschakeld. Tevens kan er een beroep worden gedaan op de wijkregisseuse van de Gemeente en de wijkondersteuner van Avedan. Of er wordt contact gezocht met de betreffende huisarts.

Opmerking: De opkomst op deze avond is zeer mager. Het zijn altijd dezelfde mensen die op dit soort avonden komen. Antwoord: Dit is een algemeen bekend verschijnsel.

Vraag: Hoeveel bezoeker komen er per week? Antwoord: Dat aantal verschilt per dag. In de coronatijd kwamen er ook veel vragen per telefoon. Bv vragen zoals, ik lig in scheiding, ik heb schulden, enz. Wat moet ik doen of waar kan ik naar toe?

Het hele team bestaat uit 20 mensen van alle disciplines. Zij doen hun werk in het wijkcentrum en werken namens en vanuit de Gemeente.

Vraag: In Almelo struikelen we over de vele instanties die hulp kunnen of willen verlenen. Waarom zouden de mensen naar het wijkteam gaan en niet naar 1 van die vele kleine bureautjes?

Antwoord: Het antwoord is deskundigheid op alle gebieden. Het wijkteam wordt dan ingeschakeld via de Gemeente .

Opmerking: Het is jammer dat de wijkkrant niet meer bestaat.

Vraag: Is het niet mogelijk om bv 1x per jaar een folder te verspreiden waarin alle mogelijkheden vermeld staan? Antwoord: Als dat wenselijk is kan dat gerealiseerd worden.

Opmerking: Hoe meer informatie er verspreid wordt hoe beter.

Vraag: Indien er een folder komt dan graag ook in andere talen, zoals Turks bv. Antwoord: in dat geval hoeft dat geen probleem te zijn.

In Almelo is er een incident geweest met een kruisboog. De betreffende man zou al heel lang om hulp hebben gevraagd. In dergelijke gevallen kan er contact worden opgenomen met de GGD, meldpunt personen met verward gedrag. Hiervoor is een landelijk meldpunt : 0800-1205.

Vraag: Hoe komt het dat dit wijkteam niet algemeen bekend is? Antwoord: Er is wel een spotje op tv geweest, maar het kan inderdaad breder bekendgemaakt worden.

Het is wel belangrijk om bv bedelaars in het winkelcentrum geen geld te geven. Dat lokt nl meer bedelaars aan. Eventueel toegang weigeren via de overheid/politie.

Nico merkt nog op dat er door het wijkplatform diverse pogingen zijn gedaan om de diverse bevolkingsgroepen in deze wijk bij elkaar te brengen. Helaas zonder succes.

Nico bedankt de dames voor hun duidelijke uitleg en overhandigt hen een attentie.

Pauze

Nico maakt verontschuldigingen voor de gebrekkige geluidsinstallatie.

De informatie van de wijkregisseuse Sylvia Schuite is verschoven tot na de pauze.

Sylvia: Ze is blij om iedereen weer te zien.

Nieuws vanuit de Gemeente:

 • Er is een nieuwe wijkagent: Jeroen Kamp. De vorige wijkagent, Maikel Bomer, heeft een nieuwe functie gekregen. Jeroen lijkt een leuke goede wijkagent. Wij heten hem van harte welkom.
 • Sylvia en Anne-Marie (van Avedan) hebben, naar aanleiding van het kruisboogincident, nog geïnformeerd in de buurt. Het lijkt thans rustig te zijn.
 • De Roland Holstlaan ligt er deels uit ivm de reconstructie. Om iedereen op de hoogte te houden is er een app ontwikkeld. Naam van de app is: H.R. Holstlaan.
 • Beeklustpark: De hondenren is geplaatst. Op 3 november is tussen 14 en 16 uur de feestelijke opening plaats. Er wordt nog een prijsvraag georganiseerd voor een mooie naam. Een bord met die naam zal dan tijdens de opening onthuld worden.
 • Er is een wijkopgave ontwikkeld. Inhoud: wat is er aan de hand, wat kan er gedaan worden, enz. Er staat ook in vermeld dat Sylvia en Anne-Marie samenwerken om te kijken of er meer bekendheid gegeven kan worden aan het wijkplatform.

Per wijk in Almelo wordt er zo’n opgave ontwikkeld. Ook het sociale wijkteam wordt er in vermeld. De info geldt in principe voor 4 jaar, tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dit zodat de betreffende wethouder zijn taak nog af kan maken.

Vraag: Past de vraag over een folder er ook in? Voor bv een biljartclub of andere activiteiten?

Antwoord: Dat past er heel goed in.

Verenigingsaangelegenheden

 • Er zijn geen ingezonden en/of verzonden stukken
 • Verslag van vorige wijkavond (van 22-01-2020):

De wethouder zou nog een reactie geven op de bezettingsgraad van de lokalen in het wijkcentrum door gemeenteambtenaren. Tot heden is hier nog geen reactie op gekomen.

 • Versierde fietsen project: Joop Martens: In 2009 is het fietsenproject opgezet en na 3 jaar verzorging door de Soweco is het nu in eigen handen. Door het overlijden van 2 vrijwilligers wordt er nu gevraagd naar nieuwe vrijwilligers. Er hebben zich naar aanleiding hiervan 2 mensen aangemeld, te weten Mw. Elly Euren en Arend Kamerling. We wensen hen veel succes en plezier.
 • Nieuwe vrijwilligers bestuur wijkplatform: Er hebben zich 3 mensen opgegeven om plaats te nemen in het bestuur van het wijkplatform, te weten Tjarda Rodijk en Gerrit Woudstra, beiden wonen en werken in de wijk. De 3e persoon is Paul Rooijackers, gepensioneerd en sinds 5 jaar woonachtig in de wijk. Alle drie personen worden van harte welkom geheten.
 • Kascontrole: Betty Moelard en Jan Aaldenberg hebben de kas en de financiële administratie van de penningmeester gecontroleerd. Zij hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd en stellen voor de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
 • Kascommissie: Betty Moelard heeft 2 jaar zitting gehad in de kascommissie en treedt nu af. Het nieuwe kascommissielid is Hans van Riet, zodat de kascommissie nu bestaat uit Jan Aaldenberg en Hans van Riet. Reserve is Helma Weinreder.
 • Rooster van aftreden: volgens het rooster treedt alleen de voorzitter Nico van de Vliet af.

Hij draagt symbolisch de voorzittershamer over aan zijn opvolger Johan de Ruiter en wenst hem veel succes. Nico vertelt tot slot nog wat over zijn verleden in Almelo.

Werkgroepen

De enige nog functionerende werkgroep binnen het wijkplatform is de werkgroep Verkeer en Milieu. Door het overlijden van 2 mensen in deze werkgroep bleef alleen Hans Bijker nog over. Er hebben zich echter 2 nieuwe kandidaten aangemeld, te weten

Erika Norder en Helma Weinreder. Zij worden van harte welkom geheten.

Hierna vertelt Hans Bijker over de verkeersaanpassingen rond het Vincent van Goghplein.

Het blijkt dat het ingestelde eenrichtingsverkeer op de parallelweg langs de winkels niet naar voldoening functioneert. Er wordt nog te vaak in beide richtingen gereden. Een oplossing zou kunnen zijn om de bebording aan te passen, bv langs de Windmolenbroekswegkant borden met een pijl – verplichte rijrichting – te plaatsen en het korte stukje bij de bloemist en de schoenmaker in de eenrichting te betrekken. Automobilisten worden dan direct bij de inrit aan de Rembrandtlaan gewaarschuwd dat vanaf daar al het eenrichtingverkeer van kracht is.

De verkeersdrempels die in de Windmolenbroeksweg en de Rembrandtlaan zijn gelegd functioneren wel, maar automobilisten omzeilen dit vaak, door bv op de Windmolenbroeksweg, waar er 2 naast elkaar liggen, er tussen door te rijden indien er geen tegemoetkomend verkeer aan komt. Er wordt naar een oplossing hiervoor gezocht.

Rondvraag

Guus Verwers heeft nog een doos met 15 boeken over de Willibrordkapel, welke op de plek van de Titus Brandsmahof heeft gestaan. Heeft iemand nog belangstelling? Anders gaan ze bij het oud papier.

Aangezien er verder geen vragen meer zijn sluit de nieuwe voorzitter Johan de Ruiter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. Tevens nodigt hij iedereen uit voor een afsluitend drankje in de centrale hal.

Voor foto’s klik hier

Total Page Visits: 765 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.